08.09.2011 21:33

Genderová rovnost jako sociální inovace

Národní kontaktní centrum – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., pořádá pod záštitou místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR PaedDr. Aleny Gajdůškové,předsedy Akademie věd České Republiky prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc.,náměstka MŠMT pro výzkum a vysoké školství prof. Ing. Ivana Wilhelma, CSc.a ředitele Informačního centra OSN v České republice Michala Broži

 

2. národní konferenci o ženách a vědě

Genderová rovnost jako sociální inovace:

Rovné příležitosti v měnícím se vědeckém prostředí

 

v budově Akademie věd České republiky,

Národní 3, Praha 1 dne 22. 9. 2011 od 9 hodin.

Registrace probíhá na  www.zenyaveda.cz a je bezplatná.

 

V posledním desetiletí se pozornost Evropské komise, vlád zemí po celém světě i výzkumných a univerzitních pracovišť obrací k problematice genderové rovnosti a postavení žen ve vědě.

Vzniklo množství studií, které zkoumají institucionální a hodnotové bariéry, na které ženy ve vědě naráží. Studie se zaměřují na zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, v přírodních a technických vědách,hodnocení vědecké práce a organizační nastavení institucí, kombinaci soukromého a pracovního života či akademickou mobilitu.

Další široký směr bádání se koncentruje na projevy genderové kultury ve vytváření znalosti, interpretaci výsledků výzkumu, vývoje a technologií a dopady výzkumu na ženy a muže. Tato dnes již bohatá expertní znalost dokládá, že oblast vědy, výzkumu, technologií a inovací není vůči genderovým stereotypům a nerovnostem imunní.

Zastoupení žen ve vědě je třetinové a tento stav se od roku 2001 nezlepšuje. Vědkyně se jen minimálně účastní rozhodovacích procesů. Musejí se také potýkat s nedostatkem školek a zejména zařízení péče o děti do tří let věku, neboť jsou ve většině případů odpovědné za péči o děti a domácnost. Je přitom zřejmé, že delší přerušení dráhy ve vědě má negativní důsledky pro jejich profesní postup. S tím do jisté míry souvisejí i platové rozdíly mezi muži a ženami, které jsou v ČR vyšší než evropský průměr, a rostou s výší vzdělání. Mezi vědeckými a odbornými pracovníky vydělávají ženy 70 % platu mužů. Od roku 2002 se mzdový rozdíl v neprospěch žen ve vědě zvýšil o více než 8 procentních bodů.

Marcela Linková

Koordinátorka Národního kontaktního centra – ženy a věda

—————

Zpět


Kontakt

ANGLIČTINA - Ivan Macek

ICQ: im23 (632187889)
Skype: ivanim23


00 - 420 - 774 899 935